اطلاعیه زمانبندی انتخاب واحد

اطلاعیه زمانبندی انتخاب واحد


انتخاب واحد اینترنتی دانشجویان ورودی 95 و ماقبل 99/06/15
انتخاب واحد اینترنتی دانشجویان ورودی 96 99/06/10
انتخاب واحد اینترنتی دانشجویان ورودی 97 99/06/11
انتخاب واحد اینترنتی دانشجویان ورودی 98 99/06/12

ترمیم انتخاب واحد مختص تمامی ورودی ها

تبصره: روز ترمیم عواقب بر عهده خود دانشجو می باشد.

99/06/16 - 99/06/17
شروع کلاس ها  
حذف و اضافه 99/06/29 - 99/06/31
انتخاب واحد با تأخیر 98/11/19 - 98/11/23
معرفی به استاد 99/11/12

 


تلگرام پست الکترونیک پیوندها