ضمن تبریک به  پذیرفته شدگان دانشگاه  کوثر (ویژه خواهران) در مرحله ی پذیرش صرفاً با اعمال سوابق تحصیلی آزمون سراسری (بهمن ماه) سال  1400 به اطلاع می رساند کلیه فرایند ثبت نام صورت غیر حضوری می باشد. به منظور ثبت نام غیرحضوری می بایست با مراجعه به سامانه دانشگاه  کوثر (ویژه خواهران)   kub.ac.ir  ساعت 9 صبح  روز شنبه مورخ  1400/10/25 لغایت  1400/1027 تا پایان ساعت اداری روز دوشنبه ،  نسبت به ثبت نام اینترنتی و تکمیل اطلاعات مورد نیاز با استفاده از راهنمای مندرج در سامانه اقدام نمایند