انتخاب واحد اینترنتی دانشجویان ورودی 96 و ماقبل 1400/06/13
انتخاب واحد اینترنتی دانشجویان ورودی 97 1400/06/14
انتخاب واحد اینترنتی دانشجویان ورودی 98 1400/06/15
انتخاب واحد اینترنتی دانشجویان ورودی 99 1400/06/16

ترمیم انتخاب واحد مختص تمامی ورودی ها

تبصره: روز ترمیم عواقب بر عهده خود دانشجو می باشد.

1400/06/17 
انتخاب واحد با تاخیر  1400/06/20-1400/06/22
شروع کلاس ها 1400/06/27
حذف و اضافه 1400/07/04 - 1400/07/03
معرفی به استاد 1400/11/16-1400/11/20