1- بررسی و تائید فراغت از تحصیل دانش آموختگان و اعلام به وزارت متبوع
۲-صدور تائیدیه تحصیلی در کلیه مقاطع
۳-صدور مجوز تحویل مدارک در کلیه مقاطع
۴- صدور گواهی موقت تحصیلی در کلیه مقاطع
5- صدور تائیدیه طرح نیروی انسانی در کلیه مقاطع
6- صدور ریز نمرات بصورت مکانیزه در کلیه مقاطع
7- مکاتبه جهت اسامی نخبگان در کلیه رشته ها
8- اعلام اسامی رتبه های برتر هر رشته ومقطع
9- بر آورد هزینه و تعیین میزان بدهی دانش آموختگان متقاضی تقسیط بدهی تعهدات آموزش رایگان در کلیه رشته ها
10- اعلام فراغت از تحصیل دانش آموختگان جهت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر در کلیه رشته ها
11- اعلام رتبه های برتر جهت دانش آموختگان متقاضی طرح نیروی انسانی در کلیه رشته ها
12- اعلام معدل کلیه دانش آموختگان جهت استخدام در دوایر دولتی در کلیه رشته ها
13- تعیین میزان تعهدات آموزش رایگان دانش آموختگان کلیه رشته های تحصیلی
14- صدور دانشنامه المثنی
15- صدور ریز نمرات المثنی
16- صدور مجوز تحویل مدرک تحصیلی اتباع غیر ایرانی
17- صدور مجوزتحویل مدرک تحصیلی به وراث
18- بر آورد تعهدات آموزش رایگان و هزینه های تحصیلی دانشجویان انصرافی
19- بر آورد تعهدات آموزش رایگان و هزینه های تحصیلی دانشجویان اخراجی
20- تحویل دانشنامه ها در کلیه رشته های تحصیلی
21- تحویل ریز نمرات درکلیه رشته های تحصیلی
22- پاسخگویی به کلیه استعلامها ودرخواستهای وزارت امور خارجه
23- پاسخگویی به کلیه استعلامها ودرخواستهای وزارت متبوع
24- تائید ترجمه مدارک تحصیلی دانش آموختگان
25- تکمیل و تائید استعلامهای موسسات و سازمانهای خارج از کشور جهت ادامه تحصیل ویا اشتغال به کار
26- کلیه مکاتبات عند الزوم