نحوه اخذ و برگزاری آزمون دروس معرفی به استاد در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 صرفاً به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه دانشگاهی و سامانه آموزش مجازی می باشد.

زمان ارسال درخواست الکترونیکی دروس معرفی به استاد از طریق کارتابل دانشجو: 1400/11/23 لغایت 1400/11/25
زمان برگزاری آزمون آنلاین در سامانه آموزش مجازی و ثبت نمرات دروس معرفی به استاد: 1400/11/30 لغایت 1400/12/02
نکته۱- زمان های فوق غیرقابل تمدید می باشند.
نکته ۲- جهت ارسال درخواست پس از ورود به کارتابل شخصی، از قسمت فرم های درخواست، اخذ معرفی به استاد انتخاب شود.
نکته۳-دانشجو موظف است استاد درس را با هماهنگی مدیر گروه تعیین نموده و در قسمت توضیحات، نام استاد را قید نماید