بدینوسیله به اطلاع می رساند با توجه به تقاضای دانشجویان محترم در خصوص تمدید مهلت انتخاب واحد درس کارآموزی برای تابستان سال جاری، از تاریخ 1397/05/01 تا تاریخ 1397/05/05 امکان انتخاب واحد درس کارآموزی در سامانه انتخاب واحد فراهم گردید. شایان ذکر است مدت زمان اعلام شده قابل تغییر و یا تمدید نمی باشد و مسئولیت ناشی از عدم انتخاب واحد در زمان مقرر بر عهده دانشجو خواهد بود.