دانشجوی محترم

 جهت امانت کتاب از کتابخانه مرکزی دانشگاه به موارد ذیل توجه فرمائید:

1) با توجه به اینکه از آغاز شیوع ویروس کرونا تعداد قابل توجهی از منابع در امانت اعضاء می باشد، لذا اعضاء موظفند نسبت به تحویل کتب امانتی خویش هرچه سریعتر اقدام مقتضی را مبذول فرمائید.

2) در صورتی که منابع به امانت گرفته شده در موعد مقرر تمدید و یا به کتابخانه عودت داده نشود، مطابق با آئین نامه کتابخانه ملزم به پرداخت کلیه جریمه های تعیین شده می باشید .

  3)راهنمای تمدید کتب از طریق نرم افزار آذرسا در زیرپورتال کتابخانه مرکزی به آدرس library.kub.ac.ir  همچنین در کانال این مرکز در فضای مجازی قابل مشاهده است

4) چنانچه امانت گیرنده کتابی را گم کند و یا به کتاب خسارت وارد نماید باید همان عنوان کتاب را، خریداری و به کتابخانه ارائه نماید و علاوه بر آن جریمه دیرکرد کتاب مفقودی را نیز بپردازد.

.