سمت: کارشناس مسئول خدمات آموزشی

نام و نام خانوادگی: زهرا شیردل

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد زیست

شماره تماس داخلی: 160

محل استقرار: ساختمان اداری شماره 1 - طبقه همکف

صفحه شخصی   پست الکترونیک


 

بازگشت