سمت: کارشناس خدمات آموزشی

نام و نام خانوادگی: سمیه امیرآبادی

مدرک تحصیلی: دکترای آموزش زبان و ادبیات انگلیسی

شماره تماس داخلی: 176

محل استقرار: ساختمان اداری شماره 1 - طبقه همکف

صفحه شخصی   پست الکترونیک

سمیه امیرآبادی