• نظارت بر اجرای مقررات آیین نامه ها و مصوبه های آموزشی درمقطع کارشناسی و ارائه ی پیشنهادهای لازم به شورای آموزشی دانشگاه
 • رسیدگی به مشکلات دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی و برآورد نارسائی های آیین نامه ‌ها و مصوبات و پیشنهاد‌ راه حل به معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه
 • برنامه ریزی برای ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری
 • امورمربوط به مهمانی و انتقالی دانشجویان درمقطع کارشناسی
 • بررسی گواهی های پزشکی دانشجویان بیمار در جلسه کمیسیون پزشکی
 • فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت تسریع در روند امورآموزشی دانشجویان
 • بررسی درخواست ایجاد رشته و یا گروه جدید جهت طرح در شورای آموزشی دانشگاه
 • بررسی پرونده دانشجویان جهت طرح درکمیسیون پزشکی و شورای آموزشی
 • مکاتبه با دفترگسترش جهت أخذ مجوز ایجاد رشته جدید - بررسی ظرفیت دانشکده ها جهت پذیرش دانشجو
 • برگزاری جلسات با راهبر سیستم و مسئول آمار دانشگاه - تهیه آمار رشته های تحصیلی
 • ابلاغ مصوبات شورای آموزشی - بررسی و رفع اشکال کارنامه دانشجویان بر اساس مقررات مربوطه
 • انجام مذاکرات و راهنمایی دانشجویان در موارد ارجاعی
 • پیشنهاد تقویم آموزشی جهت تصویب در شورای آموزشی دانشگاه
 • انجام اقدامات لازم در زمینه تعیین تاریخ امتحانات هر ترم با همکاری دانشکده ها و نظارت بر حسن اجرای آن
 • حفظ و نگهداری سوابق تحصیلی دانش آموختگان
 • بررسی و مطالعه در مورد روشهای شناسایی استعداد‌های درخشان
 • حمایت مادی و معنوی از استعداد‌های درخشان
 • ارائه گزارش عملکرد سالانه به شورای هدایت استعداد‌های درخشان
 • و .....