سمت: کارشناس خدمات آموزشی

نام و نام خانوادگی: مهناز نیستانی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد ریاضی

شماره تماس داخلی: 124

محل استقرار: ساختمان اداری شماره 1 - طبقه همکف

صفحه شخصی   پست الکترونیک