آیین نامه جشنواره دانشجوی نمونه

دانشجویان واجد شرایط می توانند حداکثر تا 18 آبان مستندات خود را به واحد آموزش سرکار خانم شیردل تحویل نمایند. دانشجویان توجه داشته باشند که حداقل امتیاز لازم برای ورود به رقابت 65 می باشد که نحوه محاسبه آن در آیین نامه ذکر شده است.