دانشجویان گرامی با یستی تا آخر آبان ماه پرسشنامه های موجود در لینک های زیل را تکمیل نمایید:

 

لینک طرح پایش روان:

https://portal.saorg.ir/mentalhealth

لینک طرح پایش جسم:

http://portal.saorg.ir/physicalhealth

لینک کارت واکسیناسیون کرونا:

scc.kub.ac.ir/vaccine