نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی
زهرا شیردل کارشناس مسئول خدمات آموزشی 160
معصومه رحیم زاده کارشناس دانش آموختگان 133

محل استقرار: ساختمان اداری شماره 1 - طبقه همکف

شماره تماس: 32262861-058