• اطلاعیه دفاع خانم پریسا کاغذلو

  Responsive Image

  اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد

  خانم پریساکاغذلو کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی


    ترجمه وتحلیل ساختاری کتاب الحیاه الاسریه نوشته عبدالکریم بکار

  ⬅️ استاد راهنما: دکتر نعیمه پراندوجی
    
  ⬅️ استاد مشاور: دکتر محمدغفوری فر
   
  🕰 تاریخ ۴اردیبهشت روز سه شنبه ساعت ۱۱:۳۰ در محل سالن اندیشه