آئین‌نامه‌ها و مقررات:

بخشی از آیین‌نامه ها و مقررات استعدادهای درخشان

شرایط احراز استعداد درخشان به صورت زیر است:

الف: پس از ۶ نیمسال تحصیلی با گذراندن سه چهارم واحدهای درسی تا پایان نیمسال ۶ به لحاظ میانگین کل جزء 20  درصد برتر دانشجویان هم‏‌رشته و هم‏‌ورودی خود باشد؛

ب: حداکثر در مدت هشت نیمسال تحصیلی دانش‏‌آموخته شود؛

پ: پذیرش برای سال تحصیلی بلافاصله پس از دانش‏‌آموختگی و صرفاً برای یک بار امکان‌‏پذیر است؛

ت: پذیرش در همان رشته تحصیلی  مرتبط به دوره کارشناسی، بر اساس  تشخیص گروه آموزشی و تأیید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه امکان‌‏پذیر است؛

ث: احراز شرایط اختصاصی دانشگاه

      پذیرش با آزمون:

 آیین نامه با آزمون استعدادهای  درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی ارشد

 

      پذیرش بدون آزمون:

 آیین نامه بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد

 اصلاحیه آیین نامه بدون آزمون استعداد درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد

 

       سایر:

 راهنمای اعطای جایزه تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر

 آیین نامه تحصیل همزمان دردو رشته تحصیلی