پذیرش دانشجو در رشته علوم قرآن و حدیث - مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه امام صادق(ع)

اطلاعیه پذیرش دانشجو در رشته علوم قرآن و حدیث - مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه امام صادق(ع)

اطلاعیه پذیرش دانشجو در رشته علوم قرآن و حدیث - مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه امام صادق(ع)