برای ارتباط با ما می‌توانید از طریق تلفن و ایمیل اقدام نمایید.

 

      کد بجنورد: ۰۵۸

تلفن های تماس:    

دفتر ریاست: ۳۲۲۶۲۸۶۰  -  ۳۲۲۵۷۰۲۴

روابط عمومی: ۳۲۲۶۲۴۵۸

فکس: ۳۲۴۲۷۴۰۸

=============================

مدیر آموزش: 

دبیرخانه آموزش: 

کارشناسان آموزش:

واحد پذیرش و ثبت نام: 

=============================

نشانی: بجنورد-  جاده ارکان - بعد از بیمارستان امام حسن، دانشگاه کوثر 

کد پستی:        Email: info@kub.ac.ir