اطلاعیه:

دانشجوی عزیز اخذ کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم منوط به انجام ارزشیابی اساتید می‌باشد.