سمت: مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی: دکتر سعیده قضایی زیدانلو 

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی علوم سلولی و موالکولی 

شماره تماس داخلی: 

محل استقرار: ساختمان اداری شماره 1 

صفحه شخصی   پست الکترونیک