نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی
زهرا شیردل کارشناس مسئول کارشناس دانش آموختگان و استعدادهای درخشان 160
  کارشناس نقل و انتقالات، پذیرش و ثبت نام،تحویل مدارک 133
  کارشناس رشته زبان و ادبیات انگلیسی، آموزش زبان انگلیسی، مهندسی صنایغ، جغرافیا 129
  کارشناس رشته شیمی کاربردی،حسابداری، مهندسی اپتیک و لیزر، فیزیک مهندسی، ریاضیات و کاربردها، آمار،ریاضی مهندسی 162
  کارشناس رشته علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر، زیست شناسی سلولی و مولکولی  
  کارشناس رشته ادبیات فارسی، علوم قرآن و حدیث، زبان و ادبیات عربی، مترجمی عربی 160
  کارشناس تحصیلات تکمیلی 131
  کارشناس بایگانی آموزش  132
  کارشناس دایره امتحانات  

محل استقرار: ساختمان اداری شماره 1 - طبقه همکف

شماره تماس: 32262861-058