سمت: کارشناس خدمات آموزشی

نام و نام خانوادگی: مونا اسدزاده

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد شیمی - شیمی فیزیک

شماره تماس داخلی: 115

محل استقرار: ساختمان اداری شماره 1 - طبقه همکف

صفحه شخصی   پست الکترونیک

مونا اسدزاده
 

بازگشت