نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی پرسنل دانش آموختگان

نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی
زهرا شیردل کارشناس مسئول خدمات آموزشی 133
معصومه رحیم زاده کارشناس دانش آموختگان 133

محل استقرار: ساختمان اداری شماره 1 - طبقه همکف

شماره تماس: 32262861-058